Algemene voorwaarden van Onderwijs van nu

Onderwijs van nu is een coproject van BigBusinessPublishers en OsmoConsult. Het coproject houdt in:

  • Het uitgeven van boeken en hulpmiddelen voor docenten, mentoren, leerlingbegeleiders en trainer-coaches.
  • Het exploiteren en beheren van de website www.onderwijsvannu.nl.
  • Het exploiteren van een webshop om de producten te kunnen verkopen.
  • Het maken van filmpjes van praktijksituaties ten behoeve van www.onderwijsvannu.nl.
  • N.B. aanvullend op de algemene voorwaarden wordt voor de website een disclaimer en voor e-mailberichten een e-mail-disclaimer gehanteerd.

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A.1 Definitie
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Afnemer en/ of consument:
Degene die met ‘Onderwijs van nu’ als bedoeld in deze voorwaarden hetzij rechtstreeks, hetzij via de boekhandel, hetzij via een door ‘Onderwijs van nu’ ingeschakeld verzend- en incassobedrijf, een overeenkomst heeft gesloten tot het leveren of ter beschikking stellen van goederen (daaronder begrepen boeken, materiaal voor gebruik tijdens lessen en/ of het voeren van gesprekken of enig ander door ‘Onderwijs van nu’ aangeboden goed) dan wel het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, zulks in de ruimste zin van het woord.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
overeenkomst op afstand aangaat met ‘Onderwijs van nu’;
b. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door ‘Onderwijs van nu’ georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
c. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
overeenkomst, zonder dat consument en ‘Onderwijs van nu’ gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
d. Dag: kalenderdag;
e. Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of
diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
f. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat afnemer en/of consument of ‘Onderwijs van nu’ in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

A.2 Toepasselijkheid
A.2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van ‘Onderwijs van nu’ en op alle overeenkomsten tussen ‘Onderwijs van nu’ en afnemer en/of consument.
De tekst van deze algemene voorwaarden wordt ten behoeve van afnemer en/of consument gepubliceerd op www.onderwijsvannu.nl en zijn door afnemer en/of consument te downloaden.

A.2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan – van afnemer en/of consument maken geen deel uit van de overeenkomst tussen ‘Onderwijs van nu’ en afnemer en/of consument en binden derhalve ‘Onderwijs van nu’ niet, tenzij ‘Onderwijs van nu’ deze voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

A.2.3 Bij eventuele tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met die van afnemer en/of consument, prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij ‘Onderwijs van nu’ afnemer en/of consument schriftelijk heeft bevestigd dat diens voorwaarden prevaleren.

A.2.4 Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tussen ‘Onderwijs van nu’ en afnemer en/of consument tot stand gekomen overeenkomst.

A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van overeenkomst
A.3.1 Alle offertes en aanbiedingen van ‘Onderwijs van nu’ zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. Indien een offerte of aanbieding van ‘Onderwijs van nu’ een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door afnemer en/of consument wordt aanvaard, heeft ‘Onderwijs van nu’ het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door afnemer en/of consument te herroepen.

A.3.2 De overeenkomst tussen ‘Onderwijs van nu’ en afnemer en/of consument komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke (waaronder ook begrepen een per telefax of langs elektronische weg geplaatste) of mondelinge (telefonische) bestelling dan wel opdracht bij ‘Onderwijs van nu’ en de aanvaarding van deze bestelling dan wel opdracht door ‘Onderwijs van nu’. Afnemer en/ of consument aanvaardt door zijn schriftelijke of mondelinge bestelling of verstrekking van de opdracht deze algemene voorwaarden.

A.3.3 Aanbiedingen en offertes van ‘Onderwijs van nu’ gelden gedurende een periode van dertig (30) dagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Dit wordt nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

A.3.4 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door afnemer en/of consument mogelijk te maken. Als ‘Onderwijs van nu’ gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ‘Onderwijs van nu’ niet.

A.3.5 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor afnemer en/of consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a· De prijs inclusief belastingen;
b· De eventuele kosten van aflevering;
c· De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d. De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
e· De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
f· De duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

A.4 De overeenkomst
A4.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in A4.4, tot stand op het moment van aanvaarding door afnemer en/of consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

A4.2 Indien afnemer en/of consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ‘Onderwijs van nu’ onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan afnemer en/of consument de overeenkomst ontbinden.

A4.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft ‘Onderwijs van nu’ passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien afnemer en/of consument elektronisch kan betalen, zal ‘Onderwijs van nu’ daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

A4.4 ‘Onderwijs van nu’ kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of afnemer en/of consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien ‘Onderwijs van nu’ op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

A4.5 ‘Onderwijs van nu’ zal bij het product of dienst aan afnemer en/of consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door afnemer en/ of consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. Het bezoekadres van de vestiging van ‘Onderwijs van nu’ waar afnemer en/of consument met klachten terecht kan;
b. De informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
c. De in artikel A3.5 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij ‘Onderwijs van nu’ deze gegevens al aan afnemer en/of consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
d. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van
meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

A4.6. Indien ‘Onderwijs van nu’ zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

A.5 Prijzen en tarieven
A.5.1 Verkoop, levering en terbeschikkingstelling van goederen respectievelijk de verrichting van werkzaamheden en/of diensten geschieden tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door ‘Onderwijs van nu’ gehanteerde prijzen en tarieven.

A.5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met afnemer en/of consument overeengekomen, zijn alle door ‘Onderwijs van nu’ gehanteerde prijzen en tarieven inclusief BTW en exclusief eventuele ander van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief administratie-, transport- of verzendkosten.
Prijzen en tarieven gelden – voor zover van toepassing – voor het kalenderjaar waarin deze aan afnemer en/of consument worden gefactureerd. Indien de prijs is gebaseerd op het verwachte aantal te leveren pagina’s zal achteraf de prijs definitief worden vastgesteld aan de hand van het daadwerkelijke aantal geleverde pagina’s.

A.5.3 ‘Onderwijs van nu’ behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden – behoudens andersluidende afspraak – vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

A5.4 In afwijking van artikel A.5.3 kan ‘Onderwijs van nu’ producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar ‘Onderwijs van nu’ geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

A5.5 Ingeval van een prijs- en/of tariefverhoging zal ‘Onderwijs van nu’ afnemer en/of consument hiervan tenminste één maand voor de ingangsdatum op de hoogte stellen. Indien afnemer en/of consument zich niet kan verenigen met de door ‘Onderwijs van nu’ aangekondigde prijs- en/of tariefverhoging, is afnemer en/of consument gerechtigd de met ‘Onderwijs van nu’ bestaande overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke aan ‘Onderwijs van nu’ te zenden buitengerechtelijke verklaring. Indien ‘Onderwijs van nu’ deze verklaring niet binnen dertig dagen na ontvangst door afnemer en/of consument van de kennisgeving inzake de prijs- en/of tariefverhoging heeft ontvangen, wordt afnemer en/of consument geacht akkoord te zijn gegaan met de prijs- en/of tariefverhoging.

A.5.6 Indien de overeenkomst met afnemer en/of consument ingaat in de loop van een kalenderjaar en ‘Onderwijs van nu’ factureert op basis van tijdsverloop, worden – behoudens andersluidende afspraak – de tarieven en prijzen naar rato van het nog niet verstreken gedeelte van het kalenderjaar vastgesteld.

A.6 Facturering en betaling
A.6.1 Facturering geschiedt door ‘Onderwijs van nu’ binnen twee maanden na levering of terbeschikkingstelling respectievelijk de aanvang van de verrichting van de werkzaamheden en/of diensten, tenzij uitdrukkelijk anders met afnemer en/of consument overeengekomen.

A.6.2 Betaling door afnemer en/of consument dient te geschieden binnen eenentwintig dagen na factuurdatum op een door ‘Onderwijs van nu’ aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

A.6.3 ‘Onderwijs van nu’ behoudt zich het recht voor om eerdere openstaande facturen te verrekenen met gedane betalingen van latere facturen..

A.6.4 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘Onderwijs van nu’ is het afnemer en/of consument niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens ‘Onderwijs van nu’ te verrekenen met een vordering van afnemer en/of consument op ‘Onderwijs van nu’, uit welken hoofde dan ook.

A.6.5 ‘Onderwijs van nu’ heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, of zekerheid voor de betaling van afnemer en/of consument te verlangen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan afnemer en/of consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

A.6.6 In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is ‘Onderwijs van nu’ gerechtigd na deugdelijke ingebrekestelling van afnemer en/of consument (waarbij een termijn van veertien dagen in acht zal worden genomen) vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan afnemer en/of consument in rekening te brengen.

A.6.7 Indien afnemer en/of consument ondanks deugdelijke ingebrekestelling niet of niet tijdig betaalt, is afnemer en/of consument aan ‘Onderwijs van nu’ naast de in artikel A.6.6 bedoelde rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke zullen worden berekend aan de hand van het degressieve incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, onverminderd het recht van ‘Onderwijs van nu’ om de werkelijke gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan afnemer en/of consument in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.

A.6.8 In geval van niet of niet-tijdige betaling door afnemer en/of consument, of niet-behoorlijke nakoming van enige op afnemer en/of consument rustende verplichting is ‘Onderwijs van nu’ gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties respectievelijk verrichting van werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het recht van ‘Onderwijs van nu’ om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van afnemer en/of consument te vorderen.

A6.9 Afnemer en/ of consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ‘Onderwijs van nu’ te melden.

A.7 Levering en leveringstermijnen
A.7.1 ‘Onderwijs van nu’ zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling/opdracht van afnemer en/of consument de goederen en/of producten leveren of ter beschikking stellen respectievelijk met de verrichting van werkzaamheden en/of diensten aanvangen, indien het bestelde goed (het bestelde product) althans voorradig is en aanvang van de werkzaamheden en/of diensten mogelijk is doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
Als plaats van levering geldt het adres dat afnemer en/of consument aan ‘Onderwijs van nu’ kenbaar heeft gemaakt.

A.7.2 Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt afnemer en/of consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Afnemer en/ of consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

A7.3 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal ‘Onderwijs van nu’ het bedrag dat afnemer en/of consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

A.7.4 Gedurende acht werkdagen na ontvangst van de in artikel A.7.2 bedoelde mededeling heeft afnemer en/of consument het recht om de met ‘Onderwijs van nu’ gesloten overeenkomst zonder kosten eenzijdig ontbonden te verklaren. Deze verklaring dient schriftelijk te geschieden. Zij dient uiterlijk op de achtste werkdag na die van ontvangst van de in artikel A.7.2 bedoelde mededeling door ‘Onderwijs van nu’ te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan afnemer en/of consument de overeenkomst niet meer kan ontbinden en evenmin om deze reden schadevergoeding van ‘Onderwijs van nu’ kan vorderen.

A.7.5 ‘Onderwijs van nu’ is gerechtigd de nakoming van diens verplichtingen jegens afnemer en/of consument op te schorten, zolang afnemer en/of consument niet aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van enige met ‘Onderwijs van nu’ bestaande rechtsverhouding heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment waarop afnemer en/of consument alsnog zijn verplichtingen jegens ‘Onderwijs van nu’ volledig is nagekomen.

A7.6 ‘Onderwijs van nu’ zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

A.8 Overmacht
A.8.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die ‘Onderwijs van nu’ of afnemer en/of consument niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van ‘Onderwijs van nu’ of afnemer en/of consument, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van ‘Onderwijs van nu’ of afnemer en/of consument komt.

A.8.2 In geval van tijdelijke overmacht, waaronder begrepen de situatie dat een door afnemer en/of consument besteld goed/product tijdelijk niet meer voorradig is, is ‘Onderwijs van nu’ gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.

A.8.3 Na ontvangst van de in artikel A.8.2 bedoelde mededeling is afnemer en/of consument gerechtigd de overeenkomst zonder kosten eenzijdig ontbonden te verklaren, indien in redelijkheid niet van afnemer en/of consument kan worden verlangd dat hij de goederen/producten dan wel de verrichting van de werkzaamheden en/of diensten als gevolg van de vertraging alsnog accepteert.

A.8.4 In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop ‘Onderwijs van nu’ of afnemer en/of consument geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering of terbeschikkingstelling van goederen of producten respectievelijk de verrichting van werkzaamheden en/of diensten onmogelijk maakt, daaronder begrepen de situatie dat een gekocht goed is uitverkocht en herdruk niet plaatsvindt, is ‘Onderwijs van nu’ respectievelijk afnemer en/of consument gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht kan afnemer en/of consument geen vergoeding van door hem geleden schade van ‘Onderwijs van nu’ vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.

A.9 Reclames en klachten; retourzendingen
A.9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient afnemer en/of consument klachten over de geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten respectievelijk de verrichte werkzaamheden en/of diensten binnen tien werkdagen na de factuurdatum respectievelijk nadat een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan ‘Onderwijs van nu’ mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens ‘Onderwijs van nu’ ter zake van gebreken in de geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten respectievelijk ter zake van de verrichte werkzaamheden en/of diensten.

A.9.2 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij ‘Onderwijs van nu’, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen, is afnemer en/of consument uitsluitend gerechtigd goederen of producten aan ‘Onderwijs van nu’ retour te zenden, indien aan afnemer en/of consument andere dan de door hem bestelde en/of beschadigde goederen of producten zijn geleverd of ter beschikking zijn gesteld.

A.9.3 Afnemer en/of consument is verplicht de retour te zenden goederen of producten in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij de retourzending de reden daarvan schriftelijk mee te delen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Na ontvangst van de retour gezonden goederen of producten zal ‘Onderwijs van nu’, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog de door afnemer en/of consument bestelde en/of onbeschadigde goederen of producten leveren of ter beschikking stellen.

A.10 Eigendomsvoorbehoud en risico
A.10.1 ‘Onderwijs van nu’ behoudt zich het eigendom van alle door hem aan afnemer en/of consument geleverde (roerende) zaken voor, zolang afnemer en/of consument niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings)verplichting(en) jegens ‘Onderwijs van nu’ uit hoofde van overeenkomsten van leveranties of terbeschikkingstelling van zaken of producten en/of verrichting van werkzaamheden en/of diensten, vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen.

A.10.2 Afnemer en/of consument verplicht zich nu reeds om op het eerste verzoek van ‘Onderwijs van nu’ een bezitloos pandrecht te vestigen op alle in artikel A.10.1 bedoelde (roerende) zaken, voor zover het eigendomsvoorbehoud van ‘Onderwijs van nu’ op deze zaken te eniger tijd mocht blijken teniet te zijn gegaan, of anderszins zekerheid ten behoeve van ‘Onderwijs van nu’ te verstrekken.

A.10.3 De door ‘Onderwijs van nu’ aan afnemer en/of consument geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan afnemer en/of consument volledig voor diens rekening en risico.

A.11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
A.11.1 Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, informatie en of prestaties, ter zake van of met betrekking tot door ‘Onderwijs van nu’ aan afnemer en/of consument geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen of producten dan wel ten behoeve van afnemer en/of consument verrichte werkzaamheden en/of diensten komen uitsluitend toe aan ‘Onderwijs van nu’. Onder ‘Onderwijs van nu’ wordt voor de toepassing van dit artikel A.10 mede begrepen een derde van wie ‘Onderwijs van nu’ met betrekking tot de hier bedoelde goederen, producten, werkzaamheden of diensten rechten als hier bedoeld in licentie heeft verkregen.

A.11.2 Het is afnemer en/of consument niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op auteurs- of naburige rechten van ‘Onderwijs van nu’ als bedoeld in art. A.10.1) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Onderwijs van nu’ enig door ‘Onderwijs van nu’ aan afnemer en/of consument geleverde en/of ter beschikking gestelde goed of product of informatie die in het kader van verrichte diensten of werkzaamheden door ‘Onderwijs van nu’ is verstrekt, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt:
a. Ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of
b. Voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of
c. Voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

A.11.3 Geen enkele bepaling in de met afnemer en/of consument gesloten overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen ‘Onderwijs van nu’ en afnemer en/of consument strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan afnemer en/of consument van rechten als bedoeld in artikel A.11.1, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
Afnemer en/of consument erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een in zijn geheel opeisbare boete van
€ 5.000,= voor elke overtreding of elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd ‘Onderwijs van nu’ overigens ter zake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of volledige schadevergoeding.

A.11.4 Indien afnemer en/of consument merkt dat derden inbreuk maken op de in artikel A.11.1 bedoelde rechten, is afnemer en/of consument verplicht dit terstond schriftelijk aan ‘Onderwijs van nu’ mede te delen. Afnemer en/of consument zal zonder schriftelijke toestemming van ‘Onderwijs van nu’ op geen enkele wijze zelf in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden. Indien ‘Onderwijs van nu’ beslist in of buiten rechte tegen inbreukmakende derden op te treden, zal afnemer en/of consument daaraan op kosten van ‘Onderwijs van nu’ alle door ‘Onderwijs van nu’ gevraagde medewerking verlenen.

A.11.5 Het is afnemer en/of consument niet toegestaan enige in of op aan hem geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten en/of aan hem uit hoofde van de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door ‘Onderwijs van nu’ ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, een en ander in de meest ruime betekenis, voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in artikel A.11.1 of aanduiding van merken of handelsnamen van ‘Onderwijs van nu’ of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

A.12 Aansprakelijkheid van ‘Onderwijs van nu’ en vrijwaring
A.12.1 Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door ‘Onderwijs van nu’ geleverde goederen, producten, werkzaamheden en/of diensten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheden daarin niet worden ingestaan. ‘Onderwijs van nu’, auteurs of redacteuren van de goederen, producten, werkzaamheden en/of diensten zullen voor eventuele fouten of onvolledigheden of voor het gebruik door afnemer en/of consument van bedoelde goederen, producten, werkzaamheden en/of diensten op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. ‘Onderwijs van nu’ aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel A12.1 blijkt.

A.12.2 De aanwezigheid van een gebrek geeft afnemer en/of consument nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het product.

A.12.3 Indien ‘Onderwijs van nu’ op enig moment ondanks het bepaalde in A12.1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan:
a. De redelijke kosten die afnemer en/of consument heeft gemaakt om de prestatie van ‘Onderwijs van nu’ aan de gesloten overeenkomst te laten beantwoorden;
b. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;
c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover afnemer en/of consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.

A.12.4 Aansprakelijkheid van ‘Onderwijs van nu’ voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel A.12.3 en A.12.4 is uitgesloten. De aansprakelijkheid van ‘Onderwijs van nu’ voor indirecte schade bestaat wel in geval van opzet of grove schuld van ‘Onderwijs van nu’ of door haar ingeschakelde derden.

A.12.5 ‘Onderwijs van nu’ is voorts niet aansprakelijk voor door afnemer en/of consument of enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door afnemer en/of consument of enige derde van door ‘Onderwijs van nu’ geleverde of ter beschikking gestelde goederen, producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten.

A.12.6 Buiten de in artikel A.12.3 genoemde gevallen rust op ‘Onderwijs van nu’ geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel A.12.3 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ‘Onderwijs van nu’ of van door haar ingeschakelde derden.

A.12.7 Afnemer en/of consument kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een met ‘Onderwijs van nu’ gesloten overeenkomst slechts inroepen, nadat afnemer en/of consument ‘Onderwijs van nu’ deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en ‘Onderwijs van nu’ ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, teneinde ’Onderwijs van nu’ in staat te stellen daarop adequaat te reageren.

A.12.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat afnemer en/of consument de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ‘Onderwijs van nu’ meldt.

A.12.9 Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.

A.12.10 Afnemer en/of consument vrijwaart ‘Onderwijs van nu’ voor alle aanspraken van derden ter zake van door ‘Onderwijs van nu’ geleverde en of ter beschikking gestelde goederen of producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van ‘Onderwijs van nu’ en afnemer en/ of consument bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

A.13 Beëindiging van de overeenkomst
A.13.1 ‘Onderwijs van nu’ heeft het recht de overeenkomst met afnemer en/of consument met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
a. Afnemer en/of consument ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
b. Aan afnemer en/of consument (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of afnemer en/of consument in staat van faillissement wordt verklaard, afnemer en/of consument een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of afnemer en/of consument onder curatele of bewind wordt gesteld;
c. Ten laste van afnemer en/of consument beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;
d. Afnemer en/of consument zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Onderwijs van nu’ ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

A.13.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door afnemer en/of consument aan ‘Onderwijs van nu’ verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

A.13.3 ‘Onderwijs van nu’ is wegens voornoemde beëindiging van de overeenkomst jegens afnemer en/of consument nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van ‘Onderwijs van nu’ op volledige schadevergoeding wegens schending door afnemer en/of consument van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd ‘Onderwijs van nu’ overigens ter zake toekomende rechten.

A.14 Toepasselijk recht en geschillen
A.14.1 Op elke door ‘Onderwijs van nu’ met afnemer en/of consument gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag).

A.14.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met verplichtingen, die behoren bij de door ‘Onderwijs van nu’ met de afnemer en/of consument gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Osmo Consult of BigBusinessPublishers, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

A.15 Diversen
A.15.1 Alle kennisgevingen in het kader van de naleving van de tussen ‘Onderwijs van nu’ en afnemer en/of consument gesloten overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden zullen worden geacht behoorlijk te zijn gedaan, indien deze zijn verzonden per aangetekende post met bericht van ontvangst of telefax aan de partij voor wie deze zijn bestemd naar het adres waar deze blijkens de inschrijving in het Handelsregister is gevestigd, of haar laatst bekende adres.

A.15.2 Alle door ‘Onderwijs van nu’ gemaakte kosten tot behoud of uitoefening van rechten jegens afnemer en/of consument uit hoofde van de met afnemer en/of consument gesloten overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van afnemer en/of consument.

A.15.3 Wijzigingen en/of aanvullingen van/op de met afnemer en/of consument gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd.

A.15.4 ‘Onderwijs van nu’ is gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de met afnemer en/of consument gesloten overeenkomst(en) over te dragen aan dochter- en/of groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24a en 24b Boek 2 BW dan wel aan rechtsopvolgers, door welke overdracht ‘Onderwijs van nu’ uit zijn verplichtingen jegens afnemer en/of consument zal zijn ontslagen. Afnemer en/of consument is verplicht op eerste verzoek van ‘Onderwijs van nu’ alle door ‘Onderwijs van nu’ voor bedoelde overdracht noodzakelijk geachte medewerking te verlenen.

A.15.5 Het is afnemer en/of consument zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Onderwijs van nu’ niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit de met ‘Onderwijs van nu’ gesloten overeenkomst (en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen ‘Onderwijs van nu’ en afnemer en/of consument) en/of deze algemene voorwaarden aan derden over te dragen of rechten ten gunste van derden met een beperkt recht te bezwaren. ‘Onderwijs van nu’ zal de hier bedoelde toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

B. PAPIEREN PRODUCTEN, LOSBLADIGE PAPIEREN PRODUCTEN EN LESMATERIAAL

B.1 Toepasselijkheid
B.1.1 De in deze afdeling B vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (afdeling A) uit deze algemene voorwaarden van toepassing indien ‘Onderwijs van nu’ aan afnemer en/of consument bepaalde categorieën (losbladige) papieren producten of lesmateriaal verkoopt en/of levert.

B.6 Losbladige papieren producten en lesmateriaal
B..6.1 Modelwijzigingen met betrekking tot losbladige papieren producten en/of lesmateriaal evenals wijzigingen in besteleenheden worden door ‘Onderwijs van nu’ voorbehouden. Bij gebruik van standaardverpakkingen geschiedt levering uitsluitend in de aangegeven eenheden of veelvouden daarvan.
B.6.2 Leveringen door ‘Onderwijs van nu’ uit hoofde van opdrachten met een netto factuurwaarde van € 150,00 of hoger geschieden franco thuis in Nederland. Voor opdrachten beneden deze franco grens wordt door ‘Onderwijs van nu’ een bijdrage in de vracht- en administratiekosten van maximaal € 13,00 aan Afnemer en/ of consument in rekening gebracht.

B. 6.3 Losbladige papieren producten en/of lesmateriaal mogen alleen na voorafgaande goedkeuring door ‘Onderwijs van nu’ worden geretourneerd. Alvorens losbladige papieren producten en/of lesmateriaal door afnemer en/of consument aan ‘Onderwijs van nu’ worden geretourneerd, dient de afdeling Klantenservice van ‘Onderwijs van nu’ telefonisch te worden geïnformeerd omtrent de aard van de retourzending, de factuur waarmee de losbladige papieren producten en/of het lesmateriaal in rekening zijn gebracht en de reden van de retourzending..

C. ADVERTENTIEPLAATSINGEN

C.1 Toepasselijkheid
C.1.1 De in deze afdeling C vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (afdeling A) uit deze algemene voorwaarden van toepassing indien ‘Onderwijs van nu’ ten behoeve van afnemer en/of consument het plaatsen van advertenties op de website van ‘Onderwijs van nu’ verzorgt.

C.2 Gelding Regelen voor het Advertentiewezen (ROTA)
C.2.1 Op alle overeenkomsten tussen ‘Onderwijs van nu’ en afnemer en/of consument met betrekking tot advertentieplaatsingen op de website van ‘Onderwijs van nu’ (daaronder begrepen alle overeenkomsten met adverteerders en bemiddelaars) zijn in aanvulling op deze Algemene Voorwaarden van toepassing de laatst geldende versie van de Regelen voor het Advertentiewezen, uitgegeven door de Raad van Orde en Toezicht voor het Advertentiewezen (ROTA), hierna: ‘de Regelen’.
C.2.2 Bij tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met de Regelen prevaleren de Regelen.

D. DIENSTVERLENING

D.1 Toepasselijkheid
D.1.1 De in deze afdeling D vermelde bepalingen zijn, naast Afdeling A (Algemene Bepalingen) van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien ‘Onderwijs van nu’ aan afnemer en/of consument diensten verleent, zoals organisatieadviezen, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, opleidingen, cursussen, trainingen, ondersteuning, het ontwerpen vormgeven en produceren van boeken, tijdschriften en overig materiaal. Deze bepalingen laten de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen omtrent specifieke diensten onverlet.
Onder verlening van diensten wordt in deze algemene voorwaarden niet verstaan het uitgeven van werken.

D.1.2 Organisatieadviezen, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, opleidingen, cursussen, trainingen, en ondersteuning worden uitgevoerd door OsmoConsult, gevestigd te:
Jan Steenlaan 23
4907 RE Oosterhout
KvK nr.: 220 466 66
De door OsmoConsult verleende diensten worden verricht onder de voor dit bedrijf geldende Algemene Voorwaarden, welke te raadplegen zijn op www.osmoconsult.nl.

D.1.3 Het ontwerpen vormgeven en produceren van boeken, tijdschriften en overig materiaal wordt verzorgd door BigBusinessPublishers.